REGULAMENT CONCURS 02.03.2020

Concursul „SCENT 02.03.2020” se va desfășura cu respectarea următorilor termeni și condiții:

Art. 1 – Organizatorul

Organizatorul: SC Sun Distribution SRL, Cod fiscal: RO20959632, Nr. Reg. Com: J40/2232/2007 cu sediul social în str. Poieni nr. 14, sector 4, București.

1.1 Concursul se va desfășura conform prevederilor prezentului regulament („Regulamentul”) care este obligatoriu pentru toți participanții.

1.2 Prin participarea la acest Concurs, se prezumă cunoașterea Regulamentului și acordul Participantului. Participanții se obligă să respecte și să se conformeze tuturor termenilor, condițiilor și prevederilor prezentului Regulament

Art. 2 – Durata și locul de desfășurare a Concursului

2.1 Concursul este organizat în București, România și se desfășoară in Romania, pe pagina de Facebook Scentesse (https://www.facebook.com/scentesse)

2.2 Concursul începe pe data de 02 martie 2020, ora 13:00, și se va desfășura pana la 05 martie 2020, ora 23:59

Art. 3 – Regulamentul oficial al Concursului

3.1 Regulamentul oficial al Concursului este disponibil oricărui solicitant, în mod gratuit, pe întreaga durată a Concursului, pe pagina de internet Scentesse, în rubrica „Regulament concurs”.

3.2 Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Concursul poate fi mediatizat în scopul informării publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare și/sau cu rol informativ. Informațiile pe care astfel de materiale le pot conține vor fi interpretate în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

3.3 Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica și/sau completa Regulamentul, cu condiția înștiințării prealabile a Participanților cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia. Orice modificări/completări aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse în acte adiționale și vor fi comunicate către public prin publicarea pe pagina de internet Scentesse.

Art. 4 – Dreptul de participare

4.1 La Concurs poate participa orice persoană fizică (“Participant”).

4.2 Nu pot participa salariații Organizatorului-, rudele și afinii până la gradul 2 ai acestora.

4.3 În cazul în care capacitatea juridică a câștigătorului este limitată, acesta va trebui să se prezinte pentru ridicarea premiului împreună cu un reprezentant legal.

4.4 Persoanele care participa la Concurs cunosc pe deplin regulile Concursului și accepta necondiționat termenii și condițiile.

Art. 5 – Premiile Concursului

5.1 În cadrul Concursului pot fi acordate, conform mecanismului descris la Art. 6 de mai jos, următoarele premii:

  • Tablou licheni 25cm (Valoare 300 Lei)
  • Set Gel de dus Aquolina Wild Strawberry 125ml + Apa de corp 150ml (Valoare 139 Lei)

5.2 Câștigătorii premiilor nu pot opta pentru primirea contravalorii premiului în bani sau în alte obiecte și nici nu pot solicita modificarea caracteristicilor de orice fel a premiilor.

Art. 6 – Mecanismul desfășurării Concursului

6.1 Condiții privind înscrierea valabilă în Concurs

6.1.1 Pentru înscrierea valabilă în vederea participării la Concurs este necesară îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții:

(1) Participantul trebuie să aibă drept de participare potrivit prevederilor Art. 4 de mai sus;

(2) Înscrierea se va face exclusiv în perioada Concursului menționată la Art. 2.2. de mai sus;

(3) Participantul trebuie să comande și achite online pe site-ul Scentesse în perioada desfășurării concursului minim un produs din categoria Parfumuri (PERFUMES), Parfumerie de nișă (NICHE PERFUMES) sau Cosmetice (COSMETICS).

(4) Participantul trebuie să includă codul / voucher-ul SCENT la finalizarea comenzii.

6.2 Condiții de participare:

(1) Ce trebuie să facă Participantul: să respecte condițiile de la aliniatul 6.1.

Respectând pașii de mai sus, Participanții vor intra automat în Concurs.

(2) Organizatorul își rezervă dreptul de a anula dreptul la Concurs Participanților care:

(2.1) Nu respectă condițiile impuse de legislația în materie sau care sunt ilegale, periculoase, malițioase, calomniatoare, obscene, pornografice sau vulgare, defăimătoare, rasiste sau xenofobe, ce constituie o încălcare a dreptului de autor și care ar putea fi considerate ca instigând la fapte penale, sau ilegale;

(2.2) Instigă la discriminare pe bază de rasă sau origine etnică, religie, dizabilități, vârstă sau orientare sexuală, cu caracter umilitor sau înjositor pentru aceste categorii.

Art 7. – Modalitatea de selecție a câștigătorului

7.1 Câștigătorul va fi selectat prin platforma aleatoare Random.org prin numărul aferent comenzii / comenzilor. Extragerea va avea loc pe 08 martie 2020.

Art 9. – Notificarea câștigătorului

9.1 Câștigătorul va fi contactat prin mesaj SMS sau telefon în termen de maxim 2 (două) zile lucrătoare de la anunțarea online https://www.facebook.com/scentesse, pentru a fi invitat să își ridice premiul.

9.2 Câștigătorul nu este eligibil pentru a primi premiul în cazul în care:

(1) nu răspunde la mesajul de notificare sau nu ridică premiul în 7 (șapte) zile lucrătoare de la transmiterea acestuia, și nici nu contactează Organizatorul în alt mod.

(2) încalcă Termenii și/sau condițiile de participare;

Organizatorul își rezervă dreptul unilateral de a elimina din Concurs / descalifica un participant, dacă va constata că acesta încalcă Regulamentul sau legile în vigoare.

Organizatorul își asumă responsabilitatea doar în ceea ce privește respectarea regulamentului și a procedurilor Concursului, precum și acordarea premiilor.

Art 10. – Preluarea premiului

Premiul va fi ridicat din magazinul Organizatorului, situat în București, Sector 4, str. Poieni nr. 14 sau altă adresă specificată telefonic de organizator.

Art 11. – Confidențialitatea datelor/ Prelucrarea datelor cu caracter personal

Operatorul datelor (Organizatorul) are o politică strictă în privința datelor cu caracter personal respectând dispozițiile Legii nr.677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și a Legii nr.506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, colectând și prelucrând datele cu caracter personal numai în scopul specificat la data furnizării acestora de către Participant.

Participanții au, în conformitate cu Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (cu modificările și completările ulterioare), dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de opoziție, dreptul de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, precum și dreptul de a se adresa justiției.

Datele oferite de Participanții la Concurs vor fi prelucrate de către Organizator cu acordul participanților și vor putea fi folosite de către aceștia după cum urmează: pentru îndeplinirea obligațiilor fiscale, pentru transmiterea premiilor și pentru urmărirea desfășurării corecte a Concursului.

Art 12. – Litigii

Eventualele litigii apărute între Organizator și Participanții la Concurs se vor rezolva pe cale amiabilă. În cazul în care nu este posibil, părțile se vor adresa instanțelor de judecată de la sediul Organizatorului.